360&625;100&10
Vị trí
Khu đô thị Venesia nằm phía Tây của biển Nha Trang và cách: Bờ biển và quảng trường trung tâm TP hơn...
CÁC ĐỐI TƯỢNG XÉT DUYỆT NHÀ Ở XÃ HỘI 2021 Theo Thông tư 09/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

CÁC ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT DUYỆT HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI
(Theo Thông tư số 09/2021-TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng) 

STT

ĐỐI TƯỢNG

GHI CHÚ

DANH MỤC HỒ SƠ

1

Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật

Có giấy tờ chứng minh

Chi tiết 

2

Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn

Do Cơ quan có thẩm quyền quyết định

 

3

Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên
bị ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu

Do Cơ quan có thẩm quyền quyết định

 

4

Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị

 

Chi tiết

5

Người lao động đang làm việc tại các Doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

 

Chi tiết

6

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân

 

Chi tiết 

7

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật

Có giấy tờ chứng minh

Chi tiết 

8

Các đối tượng đã trả lại Nhà ở Công vụ (không thuộc diện bị thu hồi Nhà ở Công vụ) - theo quy định tại khoản 5 điều 81 luật nhà ở năm 2014

 

Chi tiết

9

Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập

Chỉ được THUÊ

Chi tiết

10

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Có giấy tờ chứng minh

Chi tiết 


Ha Quang Land
Sản phẩm
Đăng ký thông tin

Nam  Nữ
4  + 5  = ?